Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:overovanivysledkuahodnocenistudia:hodnocenistudia

Hodnocení studia

Výsledek zkoušky je klasifikován podle stupnice ECTS:

  • A/Výborně/Excellent/1
  • B/Velmi dobře/Very good/1,5
  • C/Dobře/Good/2
  • D/Uspokojivě/Satisfactory/2,5
  • E/Dostatečně/Sufficient/3
  • F/Nedostatečně/Unsatisfactory/4

:!: Klasifikačním stupněm F (Nedostatečně/Unsatisfactory) je student hodnocen, pokud:

  • nesplní podmínky pro úspěšné vykonání zkoušky
  • odstoupí od zkoušky po jejím začátku nebo se nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy
  • k termínu splnění studijních povinností určeného harmonogramem příslušného akademického roku nemá ve studijním informačním systému evidován záznam o přihlášení na termín zkoušky
  • závažným způsobem porušil řádný průběh zkoušky.

Co je vážený studijní průměr

Zpracovává se pro každého studenta za každý akademický rok a za celkové studium před absolvováním státní závěrečné zkoušky. Jde o podíl součtu výsledných známek (číselně vyjádřených) zregistrovaných předmětů, u nichž je předepsána zkouška, násobených jejich kreditním ohodnocením a celkového součtu kreditního ohodnocení těchto předmětů za hodnocené období.
:!: :!: Povinné a povinně volitelné předměty, které měl student v daném akademickém roce registrované a které neukončil alespoň klasifikací „E“ jsou započteny se známkou „F“.

student/overovanivysledkuahodnocenistudia/hodnocenistudia.txt · Poslední úprava: 2017/05/14 21:34 autor: simeckova