Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:overovanivysledkuahodnocenistudia:statnizaverecnazkouska

Státní závěrečná zkouška

Blíže viz čl. 11 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě|Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě]]

Základní charakteristika
Státní závěrečnou zkouškou se ukončuje studium v bakalářském a magisterském studijním programu. Její součástí je obhajoba diplomové práce v magisterském studijním programu, u studia v bakalářském studijním programu, pokud to stanovuje studijní program, obhajoba bakalářské práce.
Koná se před minimálně tříčlennou zkušební komisí, její průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
Bližší specifikaci konání, organizačního zabezpečení, zadávání, vypracování, hodnocení a obhajoby diplomových, nebo bakalářských prací může stanovit děkan.
Obsah je zveřejněn v elektronické formě v neveřejné části internetových stránek způsobem, který je přímo přístupný studentům.

:!: Aby student mohl konat státní závěrečnou zkoušku nebo její část, musí:

  • splnit všechny studijní povinnosti předepsané v příslušném studijním programu
  • získat ve stanovené skladbě předmětů počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia
  • na zadané téma vypracovat a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci, nebo bakalářskou práci, pokud to stanovuje příslušný studijní program a tato práce se vztahuje k dané části státní závěrečné zkoušky.

Termíny konání státních závěrečných zkoušek

V rámci daného akademického roku nejméně ve dvou termínech, konkrétní termíny stanouje děkan rozhodnutím.
:!: Státní závěrečnou zkoušku musí student vykonat nejpozději do konce maximální doby studia příslušného studijního programu a lze ji (nebo její část) v případě neúspěchu nejvýše jednou opakovat.

:!: Student podává ke státní závěrečné zkoušce přihlášku. Způsob a termín odevzdání přihlášky stanovuje děkan.

Při zveřejňování diplomových a bakalářských prací se uplatní Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací na univerzitě.
Kdy je možná omluva?
Student má právo se ze státní závěrečné zkouškyodhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, pokud se nedohodne jinak se zkoušejícím - je bráno tak, jako kdyby nebyl na stanovený termín přihlášen.

:!: Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se může omluvit i dodatečně, nejpozději však do pátého dne od termínu určeného pro konání zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející.

student/overovanivysledkuahodnocenistudia/statnizaverecnazkouska.txt · Poslední úprava: 2018/11/29 14:08 autor: sim0004