Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia

Stipendia

Stipendia přiznává příslušný rozhodovací orgán (děkan/rektor) v souladu s pravidly stanovenými ve Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě.

Jak se stipendium přiznává

:!: Stipendia lze přiznávat bez žádosti (z vlastního podnětu), na základě návrhu a nebo je nutné podat žádost, liší se podle druhu stipendia!
:!: :!: V případě, že student může žádost podat prostřednictvím studijního informačního systému, protože aplikace obsahuje formulář obsahově odpovídající žádanému účelu, takto podaná žádost je rovnocenná žádosti podané písemně - v ostatních případech je třeba žádost podat běžnou cestou v listinné podobě prostřednictvím příslušné podatelny.
O přiznání stipendia je vždy vydáno rozhodnutí, které student obdrží elektronicky nebo písemně.

Jak se doručuje rozhodnutí

  • lze doručit do datové schránky pokud student datovou schránkou disponuje a univerzitě ji nahlásil
  • elektronicky prostřednictvím informačního systému
  • v případě zájmu studenta po předchozí domluvě u příslušného studijního referenta příslušného studijního oddělení

Jak se stipendium vyplácí

Vždy zpětně a po právní moci rozhodnutí o jejich přiznání, bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený ve studijním informačním systému IS STAG (číslo účtu banky se sídlem v České republice).
:!: Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení; jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

:!: :!: Student je povinen neprodleně oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na přiznání a výplatu stipendia.

Kdy se ztrácí nárok na stipendium

S výjimkou sociálního stipendia přiznaného podle § 91 odst. 3 zákona zaniká nárok na stipendium:

Výplata stipendia je ukončena k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci, v němž nebyly splněny podmínky pro přiznání stipendia, pokud není ve Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě uvedeno jinak.

Druhy stipendií

student/stipendia.txt · Poslední úprava: 2018/12/03 15:48 autor: sim0004