Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia

Stipendia

Stipendia přiznává příslušný rozhodovací orgán (děkan/rektor/ředitel) v souladu s pravidly stanovenými ve Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě.

Jak se stipendium přiznává

:!: Stipendia lze přiznávat bez žádosti (z vlastního podnětu), na základě návrhu a nebo je nutné podat žádost, liší se podle druhu stipendia!
:!: :!: V případě, že student může žádost podat prostřednictvím studijního informačního systému, protože aplikace obsahuje formulář obsahově odpovídající žádanému účelu, takto podaná žádost je rovnocenná žádosti podané písemně - v ostatních případech je třeba žádost podat běžnou cestou v listinné podobě prostřednictvím příslušné podatelny.
O přiznání stipendia je vždy vydáno rozhodnutí, které student obdrží elektronicky nebo písemně.

Jak se doručuje rozhodnutí

  • lze doručit do datové schránky pokud student datovou schránkou disponuje a univerzitě ji nahlásil
  • elektronicky prostřednictvím informačního systému
  • v případě zájmu studenta a po předchozí domluvě osobně u příslušného studijního referenta příslušného studijního oddělení

Jak se stipendium vyplácí

Vždy zpětně a po právní moci rozhodnutí o jejich přiznání, bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený ve studijním informačním systému IS SU (číslo účtu banky se sídlem v České republice).
:!: Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student.
Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení; jinak mu stipendium nebude vyplaceno.
Změna čísla účtu se provádí v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

:!: :!: Student je povinen neprodleně oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny skutečnosti, které mají vliv na přiznání a výplatu stipendia.

Snížení a odnětí stipendia

Upravuje čl. 18 Stipendijního řádu:

  • rozhodovací orgán, který stipendium přiznal, rozhodne o snížení či odnětí stipendia, pokud student přestane splňovat podmínky přiznání stipendia, nebo podmínky jeho realizace uvedené v rozhodnutí
  • doktorských stipendií podle čl. 14 lze rozhodnout o jeho odnětí pro neplnění individuálního studijního plánu v případě, kde odnětí navrhne děkanovi oborová rada příslušného doktorského studijního programu
  • řízení o odnětí a snížení stipendia je zahájeno oznámením o zahájení řízení
  • výplata stipendia je ukončena ke konci kalendářního měsíce, v němž nebyly splněny podmínky pro přiznání stipendia, pokud není ve Stipendijním řádu uvedeno jinak.

Druhy stipendií

student/stipendia.txt · Poslední úprava: 2023/10/05 11:30 autor: sim0004

Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki