Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:overovanivysledkuahodnocenistudia:zkouska

Zkouška

Základní charakteristika
Zkouškou se prověřují vědomosti a schpnost uplatnit získané poznatky v praxi, podmínky pro její konání zveřejní vyučující každého předmětu. Jsou zpravidla k dispozici rovněž v Portálu IS STAG u každého předmětu. Může být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná.

Termíny konání zkoušek

Zkoušky a opravné zkoušky se konají zpravidla ve zkušebním období stanoveném harmonogramem daného akademického roku, po dohodě se zkoušejícím v závažných a odůvodněných případech i mimo toto období, nejpozději však do konce příslušného akademického roku.Termíny stanoví zkoušející nejpozději dva týdny před začátkem zkušebního období.

Opravný termín
Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání opravné zkoušky, nejpozději však do konce příslušného akademického roku.

Druhý opravný termín
Student, který nevykoná zkoušku ani v opravném termínu, má právo na konání druhé opravné zkoušky, nejpozději však do konce příslušného akademického roku.
:!: V případě druhé opravné zkoušky z předmětu registrovaného opakovaně se zkouška koná před tříčlennou komisí.

Kdy je možná omluva?
Student má právo se ze zkoušky, opravné nebo druhé opravné zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, pokud se nedohodne se zkoušejícím jinak - je bráno tak, jako kdyby nebyl na stanovený termín přihlášen.

:!: Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se může omluvit i dodatečně, nejpozději však do pátého dne od termínu určeného pro konání zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející.

student/overovanivysledkuahodnocenistudia/zkouska.txt · Poslední úprava: 2017/05/14 19:37 autor: simeckova